Regulamin
Sklepu Internetowego Station of Art. Gallery
prowadzonej przez EURO Sp. z o. o. z/s w Warszawie

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny:

 • w wersji elektronicznej – pod adresem internetowym: www.stationof.art;
 • w wersji pisemnej – pod adresem: Station of Art. Gallery, ul. Grzybowska
  12/14, Warszawa;

2. Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać korzystając z:

 • adresu poczty elektronicznej: info@stationof.art;
 • telefonicznie w dni poniedziałek – piątek, w godzinach od 11.00 do 18.00, pod
  numerem telefonu Obsługi zamówień i reklamacji: 518 268 947
 • formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej
  Sprzedawcy: www.stationof.art;

3. Każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego
Regulaminu i jego przestrzegania. Akceptacja Regulaminu wymagana jest
każdorazowo przed złożeniem Zamówienia.

§ 1 Definicje

Użyte w treści niniejszego Regulaminu wyrażenia, pisane z wielkiej litery, z
uwzględnieniem ich odmiany i liczby gramatycznej, oznaczają:
1. REGULAMIN
niniejszy regulamin;
2. SPRZEDAWCA/GALERIA
Sklep internetowy Station of Art. Gallery, działający pod adresem
internetowym www.stationof.art, który jest prowadzony przez EURO spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-457) przy ul.
Jezierskiego 7 lok. 23, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XVI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000125353, NIP:
5222369607, REGON: 013028600;
3. KLIENT

 • osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 • osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, przy
  czym dla dokonania czynności przez taką osobę potrzebna jest zgoda jej
  przedstawiciela ustawowego,
 • osoba prawna,
 • jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności do czynności prawnych, której
  ustawa przyznaje zdolność prawną;

4. KONSUMENT
Klient będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
5. KONTO
wymagający rejestracji na stronie Sprzedawcy oraz akceptacji niniejszego
Regulaminu zbiór danych teleinformatycznych umożlwiający Klientowi złożenie
Zamówienia, sprawdzenie statusu jego realizacji, zmiany bądź weryfikacji swoich
danych kontaktowych;
6. FORMULARZ REJESTRACJI
Formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta;
7. FORMULARZ ZAMÓWIENIA
INTERAKTYWNY FORMULARZ DOSTĘPNY W Sklepie umożliwiający złożenie
Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie
warunków Umowy, w tym sposobu dostawy i płatności;
8. KOSZYK
Element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta
Towary do zakupu, a także istniejące możliwości ustalenia i modyfikacji danych
Zamówienia;
9. TOWARY/TOWAR
prezentowane przez Sprzedawcę w Sklepie rzeczy, na które Klient może złożyć
Zamówienie;
10. SKLEP
serwis internetowy, będący własnością Sprzedawcy, działający pod adresem
www.stationof.art, stanowiący zorganizowany system zawierania umów na odległość;
11. TRWAŁY NOŚNIK
narzędzie przenośne m.in. takie jak pamięć przenośna USB, płyta CD lub DVD,
wiadomość e–mail, dokument w postaci papierowej i inne materiały lub narzędzia,
które umożliwiają Sprzedawcy przekazanie Klientowi informacji na temat
Zamówienia, które będzie można w przyszłości odtworzyć w postaci niezmienionej;
12. ZAMÓWIENIE
oświadczenie woli Klienta, określające rodzaj i ilość zamawianych Towarów,
zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy ze Sprzedawcą za pośrednictwem
Sklepu;
13. UMOWA
umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2019r. poz.1145 z późn. zm.), zawierana przez
Sprzedawcę z Klientem z wykorzystywaniem środków porozumiewania się na
odległość, w tym za pomocą wiadomości e–mail i formularzy dostępnych na stronie
internetowej Sklepu.

§ 2 Postanowienia Ogólne

1. Warunkiem złożenia Zamówienia jest wcześniejsze potwierdzenie zapoznania się z
treścią Regulaminu oraz Polityką Prywatności Sprzedawcy oraz wyrażenie przez
Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych. Klient może się z nimi zapoznać
pod adresem www.stationof.art.
2. Do efektywnego korzystania ze Sklepu, w tym do przeglądania asortymentu oraz
skutecznego składania Zamówień niezbędny jest:
a) komputer z dostępem do sieci Internet lub dowolne urządzenie z dostępem do
sieci i umożliwiające prawidłowe wypełnienie formularzy;
b) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);
c) włączona obsługa plików cookies;
d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli
e) program umożliwiający otwarcie plików PDF (w przypadku wyrażenia zgody na
otrzymanie faktury elektronicznej, w celu jej otwarcia).
3. Osoby korzystające ze Sklepu obowiązuje zakaz stosowania jakichkolwiek działań
mogących wpłynąć negatywnie na poprawne funkcjonowanie Sklepu, w tym
dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
4. Ceny wszystkich Towarów publikowanych na stronie Sklepu podane są w złotych
polskich oraz zawierają podatek VAT. Podane ceny Towarów nie obejmują kosztów ich
wysyłki.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach i informacjach o
Towarach, umieszczania nowych informacji, wycofania poszczególnych Towarów
prezentowanych na stronie Sklepu oraz do przeprowadzania i odwoływania
wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w
poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w
życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
6. W chwili utworzenia Konta Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usług
drogą elektroniczną.
7. W chwili złożenia Zamówienia Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie
usług drogą elektroniczną, która zostaje zawarta na czas określony do chwili
dostarczenia Klientowi Towaru będącego przedmiotem Zamówienia lub do czasu
zakończenia procedury związanej z uprawnieniem do złożenia przez Klienta
oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
8. Informacje o Towarach oraz ceny prezentowane na stronie Sklepu nie stanowią
oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy,
zgodnie z art.71 Kodeksu cywilnego.
9. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi
odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu
spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub
niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
10. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
11. Utworzenie Konta jest bezpłatne.

§ 3 Realizacja Zamówienia

1. W Sklepie Zamówienia można składać w następujący sposób:

 • poprzez stronę internetową Sklepu www.stationof.art za pomocą prawidłowo
  wypełnionego formularza elektronicznego;
 • telefonicznie – dzwoniąc na numer telefonu: (koszt zgodny z taryfą operatora)
  od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 – 18.00. Godziny telefonicznego
  przyjmowania Zamówień mogą być okresowo wydłużone.
 • wysyłając e-mail na adres: info@stationof.art.

2. Przez złożenie Zamówienia w Sklepie Klient składa Sprzedawcy oświadczenie woli o
związaniu się Umową zakupu Towaru określonego w Zamówieniu.
3. W każdym z wyżej wymienionych sposobów złożenia Zamówienia Klient zobowiązany
jest do podania prawidłowych danych osobowych umożliwiających dostarczenie
Towaru, a w szczególności imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail,
numeru telefonu oraz w przypadku wysyłki Towaru – dokładnego adresu dostawy.
4. W celu skutecznego złożenia Zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:

 • akceptacji Regulaminu Sklepu,
 • wyboru zamawianych Towarów,
 • podania danych, o których mowa w ust. 3 powyżej,
 • wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • wyboru sposobu płatności.

5. Złożenie przez Klienta skutecznego Zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
6. Złożenie Zamówienia i dokonanie zakupu Towarów może nastąpić z pominięciem
procedury rejestracji, bądź być poprzedzone prawidłowym wypełnieniem przez Klienta
formularza rejestracyjnego (w szczególności podania wymaganych w formularzu
danych osobowych, adresu e-mail – wykorzystywanego później jako login – i ustalenia
przez Klienta hasła). Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne
zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Klienta w Sklepie poprzez
podanie loginu i ustalonego hasła. Klient winien zachować w tajemnicy ustalone hasło
oraz login i nie udostępniać go osobom trzecim.
7. Przed złożeniem Zamówienia, Klient korzystając z wyszukiwarki Towarów Sprzedawcy
ma możliwość znalezienia interesującego go produktu. Po dokonaniu wyboru Towaru,
należy kliknąć przycisk „Do koszyka”. Klient w każdej chwili może wrócić do sklepu,
by wyszukać i dodać następny produkt (klikając przycisk „Kontynuuj zakupy”). W
każdej chwili można usunąć produkt ze swojej listy zakupów klikając „x”, znajdujący
się tuż przy nazwie danego Towaru.
8. Po skompletowaniu listy zakupów, należy kliknąć w przycisk „Złóż zamówienie”.
Następnie należy podać swoje dane niezbędne do realizacji Zamówienia, dane do
wysyłki i wybrać formę dostawy oraz sposób płatności.
9. Jeśli Klient posiada w Sklepie Konto jego dane zostaną uzupełnione automatycznie.
Zawsze ma on jednak możliwość ich weryfikacji, uzupełnienia lub modyfikacji. Przed
zatwierdzeniem Zamówienia Klient wybiera formę płatności. W przypadku pominięcia
procedury rejestracji złożenie Zamówienia dokonane zostaje na podstawie
każdorazowo poprawnie wypełnionego formularza elektronicznego.
10. Umowa uważana jest za zawartą w momencie, gdy Klient otrzyma elektroniczną lub
telefoniczną informację Sprzedawcy potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do
realizacji. Sprzedawca przesyła, niezwłocznie po zawarciu umowy, nie później jednak
niż w chwili wydania Towaru, potwierdzenie, zawierające informacje o rodzaju, ilości
oraz cenie zamówionych Towarów, sposobie i terminie płatności. Dokument ten
stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Klient akceptując Regulamin
wyraża zgodę na otrzymywanie takiego potwierdzenia utrwalonego w inny sposób niż
na papierze, a mianowicie w postaci wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie
Zamówienia. Wymieniona wyżej zgoda może być cofnięta przez Klienta w każdym
czasie.
11. Sprzedawca zastrzega sobie, że realizacja Zamówienia następuje po wpłacie całości
ceny sprzedaży za Towary. Przejście własności Towarów na Klienta nastąpi dopiero po
uiszczeniu całości ceny sprzedaży za Towary (zastrzeżenie przejścia prawa własności).

§ 4 Ceny i Formy Płatności

1. Zamieszczone w Sklepie ceny Towarów zawierają wszystkie związane z produktem
podatki, cła i inne koszty, w tym podatek VAT – nie zawierając natomiast kosztów
dostawy Towarów oraz innych opłat dodatkowych, o których mowa poniżej.
2. W Sklepie można dokonać płatności za złożone Zamówienie w następujący sposób:
a) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: Santander Bank Polska S.A
05 1090 2851 0000 0001 4796 2172.
b) kartą debetową/kredytową lub szybkim przelewem online za pośrednictwem
systemu Przelewy24.
3. Klient zobowiązany jest zapłacić cenę końcową, pokryć koszt dostawy Towaru oraz
koszty opłat manipulacyjnych związanych z wybranym sposobem płatności.
4. Koszt dostawy Towaru uzależniony jest od wartości złożonego zamówienia i jest on
podawany Klientowi po złożeniu Zamówienia.
5. Za dokonanie płatności za zakupione Towary uznaje się moment wpływu środków na
rachunek bankowy Sprzedawcy.

§ 5 Czas wysyłki oraz Dostawa Towaru

1. Zamówienia złożone w Sklepie realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jak
i za granicę. Czas i sposób dostawy ustalany indywidualnie.
2. Zamówione Towary powinny zostać odebrane osobiście pod adresem Station of Art.
Gallery, ul. Grzybowska 12/14, Warszawa, w terminie ustalonym ze Sprzedawcą.
3. Sprzedawca zapewnia podstawowe opakowanie zakupionych Towarów umożliwiające
odbiór osobisty. Na wyraźne życzenie Klienta możemy pomóc w kontakcie z firmą
kurierską, która na koszt Klienta dokona odbioru Towarów z Galerii i dostarczy je pod
adres wskazany przez Klienta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek uszkodzenia podczas transportu, jak również za niewłaściwe opakowanie
Towarów do transportu. Transport odbywa się na wyłączną odpowiedzialność i ryzyko
Klienta.
4. Czas realizacji Zamówienia – ustalany indywidualnie po dokonaniu zakupu.
5. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności innego niż przy odbiorze,
powyższe terminy biegną od momentu dokonania płatności, określonego w § 4 ust. 5
niniejszego Regulaminu.

§ 6 Odstąpienie od Umowy

Warunki odstąpienia od umowy regulują przepisy Rozdziału 4 ustawy z dnia 30 maja
2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz.287 z późn. zm.).

§ 7 Reklamacje

1. Wszelkie możliwe reklamacje rozpatrywane będą na podstawie prawa polskiego.
2. Reklamację składa się na piśmie na adres Sprzedawcy: Station of Art. Gallery, ul.
Grzybowska 12/14, Warszaw lub za pośrednictwem formularza kontaktowego
dostępnego pod adresem: www.stationof.art. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient
zobowiązany jest opisać stwierdzoną przez siebie wadę Towaru oraz o ile jest to
możliwe, dołączyć fotografię dokumentującą wadę. Do zgłoszenia reklamacyjnego
Klient zobowiązany jest dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego zakup
reklamowanego Towaru od Sprzedawcy.
3. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta
ustosunkuje się do przedstawionego w reklamacji roszczenia. Brak ustosunkowania
się Sprzedawcy do zgłoszonej reklamacji w tym terminie poczytuje się za
uwzględnienie zgłoszonej reklamacji.
4. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie obiektów dostarczonych z
zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej sklepu, które to różnice mogą
wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.
5. Opisy oraz zdjęcia nie prezentują pełnego stanu Towarów. Brak takiej informacji nie
jest równoznaczny z tym, że Towar jest wolny od wad i uszkodzeń. Wskazane jest
zatem, aby zainteresowani zakupem konkretnego Towaru dokonali jego dokładnych
oględzin osobistych przed zakupem. Jeśli obiekt sprzedawany jest w ramie, nie
ponosimy odpowiedzialności za jej stan. W przypadku Towarów nieoprawionych
chętnie polecimy profesjonalną pracownię opraw.

§ 8 Dane Osobowe

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych
przez niego przy rejestracji Konta lub podczas składania zamówienia bez rejestracji,
w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania w nim
zakupów.
2. Administratorem danych osobowych Klientów jest: EURO spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-457) przy ul. Jezierskiego 7 lok. 23,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XVI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000125353, NIP: 5222369607, REGON:
013028600, prowadząca Galerię Sztuki Station of Art. Gallery przy ul. Grzybowskiej
12/14 w Warszawie.
3. Skuteczne złożenie Zamówienia w Sklepie wymaga uprzedniego, dobrowolnego
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji
zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej:
RODO).
4. Administrator danych osobowych, za pośrednictwem strony www Sklepu oraz innych
form komunikacji, przetwarza następujące dane osobowe Klienta: imię i nazwisko;
adres zamieszkania; adres dostawy; adres poczty elektronicznej (adres e-mail);
numer telefonu.
5. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rejestracji
w Sklepie, złożenia Zamówienia w Sklepie i realizacji Zamówienia.
6. Odbiorcą danych osobowych może być podmiot świadczący obsługę księgową,
prawną, informatyczną oraz inne podmioty świadczące usługi na rzecz Sprzedawcy.
7. W celu realizacji Zamówienia Sklep może udostępniać zebrane od Klienta dane
operatorom logistycznym. Wyłącznie za wyraźną, osobną zgodą Klienta dane osobowe
mogą być przetwarzane w innych celach, w tym celach marketingowych. Zgoda ta
może być cofnięta w każdym czasie.
8. Klient ma prawo wglądu w treść przekazanych przez siebie danych osobowych, a
także ich modyfikacji (w tym sprostowania i uzupełnienia), żądania zaprzestania
przetwarzania bądź trwałego ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych. W celu realizacji wymienionych wyżej uprawnień, Klient może
skorzystać z formularza dostępnego po zalogowaniu do konta w Sklepie, przesłać
wiadomość e-mail na adres: info@stationof.art lub listownie na adres: Station of Art.
Gallery, ul. Grzybowska 12/14, Warszawa.
9. Klient ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w przypadku podejrzenia, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z
przepisami.

§ 9 Postanowienia Końcowe

1. Zdjęcia i opisy Towarów oferowanych przez Sprzedawcę oraz inne materiały
znajdujące się na stronie głównej i podstronach Sklepu stanowią własność
intelektualną Sprzedawcy lub dysponentów praw autorskich do Towarów. Ich
wykorzystywanie bez zgody Sprzedawcy lub dysponenta praw autorskich stanowi
naruszenie praw autorskich.
2. Akceptując treść niniejszego Regulaminu Klient przyjmuje do wiadomości, że w
przypadku przekazania danych uwierzytelniających Klienta w Sklepie osobom

trzecim, osoby te będą miały dostęp do jego konta w ramach tego sklepu oraz do
danych osobowych Klienta i będą mogły za pomocą tego konta składać zamówienia.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana
Regulaminu staje się skuteczna w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu
udostępnienia na stronie www.stationof.art zmienionego Regulaminu z tym
zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian
Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień.
4. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych dotyczących Zamówienia
następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ze względów bezpieczeństwa
dane Zamówienia są dostępne przez Internet wyłącznie dla Klientów, którzy założyli
konto w Sklepie.
5. Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę Klienta na
przedstawienie przez Sprzedawcę Klientowi informacji, o których mowa w art. 12
ustawy o prawach konsumenta w formie elektronicznej, bez wydania papierowej
wersji Regulaminu.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.06.2021 roku.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny oraz przepisy innych aktów
prawnych wymienionych w treści niniejszego Regulaminu.