Regulamin

Sklepu Internetowego Station of Art. Gallery
prowadzonej przez EURO Sp. z o. o. z/s w Warszawie 

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny:

w wersji elektronicznej – pod adresem internetowym: www.stationof.art; w wersji pisemnej – pod adresem: Station of Art. Gallery, ul. Grzybowska 12/14, Warszawa;

2. Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać korzystając z:

adresu poczty elektronicznej: info@stationof.art;
telefonicznie w dni poniedziałek – piątek, w godzinach od 11.00 do 18.00, pod numerem telefonu Obsługi zamówień i reklamacji: 518 268 947 formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Sprzedawcy: www.stationof.art;

3. Każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i jego przestrzegania. Akceptacja Regulaminu wymagana jest każdorazowo przed złożeniem Zamówienia.

§ 1 Definicje

Użyte w treści niniejszego Regulaminu wyrażenia, pisane z wielkiej litery, z uwzględnieniem ich odmiany i liczby gramatycznej, oznaczają:

1. REGULAMIN

niniejszy regulamin;

2. SPRZEDAWCA/GALERIA

Sklep internetowy Station of Art. Gallery, działający pod adresem internetowym www.stationof.art, który jest prowadzony przez EURO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-457) przy ul. Jezierskiego 7 lok. 23, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000125353, NIP: 5222369607, REGON: 013028600;

3. KLIENT

osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, przy czym dla dokonania czynności przez taką osobę potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności do czynności prawnych, której ustawa przyznaje zdolność prawną;

4. KONSUMENT

Klient będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

5. KONTO

wymagający rejestracji na stronie Sprzedawcy oraz akceptacji niniejszego Regulaminu zbiór danych teleinformatycznych umożlwiający Klientowi złożenie Zamówienia, sprawdzenie statusu jego realizacji, zmiany bądź weryfikacji swoich danych kontaktowych;

6. FORMULARZ REJESTRACJI

Formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta;

7. FORMULARZ ZAMÓWIENIA

INTERAKTYWNY FORMULARZ DOSTĘPNY W Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy, w tym sposobu dostawy i płatności;

8. KOSZYK

Element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu, a także istniejące możliwości ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia;

9. TOWARY/TOWAR

prezentowane przez Sprzedawcę w Sklepie rzeczy, na które Klient może złożyć Zamówienie;

10. SKLEP

serwis internetowy, będący własnością Sprzedawcy, działający pod adresem www.stationof.art, stanowiący zorganizowany system zawierania umów na odległość;

11. TRWAŁY NOŚNIK

narzędzie przenośne m.in. takie jak pamięć przenośna USB, płyta CD lub DVD, wiadomość e–mail, dokument w postaci papierowej i inne materiały lub narzędzia, które umożliwiają Sprzedawcy przekazanie Klientowi informacji na temat Zamówienia, które będzie można w przyszłości odtworzyć w postaci niezmienionej;

12. ZAMÓWIENIE

oświadczenie woli Klienta, określające rodzaj i ilość zamawianych Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu;

13. UMOWA

umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2019r. poz.1145 z późn. zm.), zawierana przez Sprzedawcę z Klientem z wykorzystywaniem środków porozumiewania się na odległość, w tym za pomocą wiadomości e–mail i formularzy dostępnych na stronie internetowej Sklepu.

§ 2 Postanowienia Ogólne

1. Warunkiem złożenia Zamówienia jest wcześniejsze potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu oraz Polityką Prywatności Sprzedawcy oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych. Klient może się z nimi zapoznać pod adresem www.stationof.art.

2. Do efektywnego korzystania ze Sklepu, w tym do przeglądania asortymentu oraz skutecznego składania Zamówień niezbędny jest:
a) komputer z dostępem do sieci Internet lub dowolne urządzenie z dostępem do sieci i umożliwiające prawidłowe wypełnienie formularzy;
b) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);
c) włączona obsługa plików cookies;
d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli
e) program umożliwiający otwarcie plików PDF (w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, w celu jej otwarcia).

3. Osoby korzystające ze Sklepu obowiązuje zakaz stosowania jakichkolwiek działań mogących wpłynąć negatywnie na poprawne funkcjonowanie Sklepu, w tym dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4. Ceny wszystkich Towarów publikowanych na stronie Sklepu podane są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT. Podane ceny Towarów nie obejmują kosztów ich wysyłki.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach i informacjach o Towarach, umieszczania nowych informacji, wycofania poszczególnych Towarów prezentowanych na stronie Sklepu oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

6. W chwili utworzenia Konta Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

7. W chwili złożenia Zamówienia Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, która zostaje zawarta na czas określony do chwili dostarczenia Klientowi Towaru będącego przedmiotem Zamówienia lub do czasu zakończenia procedury związanej z uprawnieniem do złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

8. Informacje o Towarach oraz ceny prezentowane na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, zgodnie z art.71 Kodeksu cywilnego.

9. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

10. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.

11. Utworzenie Konta jest bezpłatne.

§ 3 Realizacja Zamówienia

1. W Sklepie Zamówienia można składać w następujący sposób:

  • poprzez stronę internetową Sklepu www.stationof.art za pomocą prawidłowo wypełnionego formularza elektronicznego;
  • telefonicznie – dzwoniąc na numer telefonu: (koszt zgodny z taryfą operatra) od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 – 18.00. Godziny telefonicznego przyjmowania Zamówień mogą być okresowo wydłużone.
  • wysyłając e-mail na adres: info@stationof.art.

 

2. Przez złożenie Zamówienia w Sklepie Klient składa Sprzedawcy oświadczenie woli o związaniu się Umową zakupu Towaru określonego w Zamówieniu.

3. W każdym z wyżej wymienionych sposobów złożenia Zamówienia Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych umożliwiających dostarczenie Towaru, a w szczególności imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu oraz w przypadku wysyłki Towaru – dokładnego adresu dostawy.

4. W celu skutecznego złożenia Zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:

  • akceptacji Regulaminu Sklepu,
  • wyboru zamawianych Towarów,
  • podania danych, o których mowa w ust. 3 powyżej,
  • wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • wyboru sposobu płatności.

 

5. Złożenie przez Klienta skutecznego Zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

6. Złożenie Zamówienia i dokonanie zakupu Towarów może nastąpić z pominięciem procedury rejestracji, bądź być poprzedzone prawidłowym wypełnieniem przez Klienta formularza rejestracyjnego (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, adresu e-mail – wykorzystywanego później jako login – i ustalenia przez Klienta hasła). Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Klienta w Sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła. Klient winien zachować w tajemnicy ustalone hasło oraz login i nie udostępniać go osobom trzecim.

7. Przed złożeniem Zamówienia, Klient korzystając z wyszukiwarki Towarów Sprzedawcy ma możliwość znalezienia interesującego go produktu. Po dokonaniu wyboru Towaru, należy kliknąć przycisk „Do koszyka”. Klient w każdej chwili może wrócić do sklepu, by wyszukać i dodać następny produkt (klikając przycisk „Kontynuuj zakupy”). W każdej chwili można usunąć produkt ze swojej listy zakupów klikając „x”, znajdujący się tuż przy nazwie danego Towaru.

8. Po skompletowaniu listy zakupów, należy kliknąć w przycisk „Złóż zamówienie”. Następnie należy podać swoje dane niezbędne do realizacji Zamówienia, dane do wysyłki i wybrać formę dostawy oraz sposób płatności.

9. Jeśli Klient posiada w Sklepie Konto jego dane zostaną uzupełnione automatycznie. Zawsze ma on jednak możliwość ich weryfikacji, uzupełnienia lub modyfikacji. Przed zatwierdzeniem Zamówienia Klient wybiera formę płatności. W przypadku pominięcia procedury rejestracji złożenie Zamówienia dokonane zostaje na podstawie każdorazowo poprawnie wypełnionego formularza elektronicznego.

10. Umowa uważana jest za zawartą w momencie, gdy Klient otrzyma elektroniczną lub telefoniczną informację Sprzedawcy potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji. Sprzedawca przesyła, niezwłocznie po zawarciu umowy, nie później jednak niż w chwili wydania Towaru, potwierdzenie, zawierające informacje o rodzaju, ilości oraz cenie zamówionych Towarów, sposobie i terminie płatności. Dokument ten stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie takiego potwierdzenia utrwalonego w inny sposób niż na papierze, a mianowicie w postaci wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie Zamówienia. Wymieniona wyżej zgoda może być cofnięta przez Klienta w każdym czasie.

11. Sprzedawca zastrzega sobie, że realizacja Zamówienia następuje po wpłacie całości ceny sprzedaży za Towary. Przejście własności Towarów na Klienta nastąpi dopiero po uiszczeniu całości ceny sprzedaży za Towary (zastrzeżenie przejścia prawa własności).

§ 4 Ceny i Formy Płatności

1. Zamieszczone w Sklepie ceny Towarów zawierają wszystkie związane z produktem podatki, cła i inne koszty, w tym podatek VAT – nie zawierając natomiast kosztów dostawy Towarów oraz innych opłat dodatkowych, o których mowa poniżej.

2. W Sklepie można dokonać płatności za złożone Zamówienie w następujący sposób:
a) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: Santander Bank Polska S.A
05 1090 2851 0000 0001 4796 2172.
b) kartą debetową/kredytową lub szybkim przelewem online za pośrednictwem systemu Przelewy24.

3. Klient zobowiązany jest zapłacić cenę końcową, pokryć koszt dostawy Towaru oraz koszty opłat manipulacyjnych związanych z wybranym sposobem płatności.

4. Koszt dostawy Towaru uzależniony jest od wartości złożonego zamówienia i jest on podawany Klientowi po złożeniu Zamówienia.

5. Za dokonanie płatności za zakupione Towary uznaje się moment wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.

§ 5 Czas wysyłki oraz Dostawa Towaru

1. Zamówienia złożone w Sklepie realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jak i za granicę. Czas i sposób dostawy ustalany indywidualnie.

2. Zamówione Towary powinny zostać odebrane osobiście pod adresem Station of Art. Gallery, ul. Grzybowska 12/14, Warszawa, w terminie ustalonym ze Sprzedawcą.

3. Sprzedawca zapewnia podstawowe opakowanie zakupionych Towarów umożliwiające odbiór osobisty. Na wyraźne życzenie Klienta możemy pomóc w kontakcie z firmą kurierską, która na koszt Klienta dokona odbioru Towarów z Galerii i dostarczy je pod adres wskazany przez Klienta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia podczas transportu, jak również za niewłaściwe opakowanie Towarów do transportu. Transport odbywa się na wyłączną odpowiedzialność i ryzyko Klienta.

4. Czas realizacji Zamówienia – ustalany indywidualnie po dokonaniu zakupu.

5. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności innego niż przy odbiorze, powyższe terminy biegną od momentu dokonania płatności, określonego w § 4 ust. 5 niniejszego Regulaminu.

§ 6 Odstąpienie od Umowy

Warunki odstąpienia od umowy regulują przepisy Rozdziału 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz.287 z późn. zm.).

§ 7 Reklamacje

1. Wszelkie możliwe reklamacje rozpatrywane będą na podstawie prawa polskiego.

2. Reklamację składa się na piśmie na adres Sprzedawcy: Station of Art. Gallery, ul. Grzybowska 12/14, Warszaw lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: www.stationof.art. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient zobowiązany jest opisać stwierdzoną przez siebie wadę Towaru oraz o ile jest to możliwe, dołączyć fotografię dokumentującą wadę. Do zgłoszenia reklamacyjnego Klient zobowiązany jest dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego zakup reklamowanego Towaru od Sprzedawcy.

3. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta ustosunkuje się do przedstawionego w reklamacji roszczenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy do zgłoszonej reklamacji w tym terminie poczytuje się za uwzględnienie zgłoszonej reklamacji.

4. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie obiektów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta. 5. Opisy oraz zdjęcia nie prezentują pełnego stanu Towarów. Brak takiej informacji nie jest równoznaczny z tym, że Towar jest wolny od wad i uszkodzeń. Wskazane jest zatem, aby zainteresowani zakupem konkretnego Towaru dokonali jego dokładnych oględzin osobistych przed zakupem. Jeśli obiekt sprzedawany jest w ramie, nie ponosimy odpowiedzialności za jej stan. W przypadku Towarów nieoprawionych chętnie polecimy profesjonalną pracownię opraw.

§ 8 Dane Osobowe

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez niego przy rejestracji Konta lub podczas składania zamówienia bez rejestracji, w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania w nim zakupów.

2. Administratorem danych osobowych Klientów jest: EURO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-457) przy ul. Jezierskiego 7 lok. 23, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000125353, NIP: 5222369607, REGON: 013028600, prowadząca Galerię Sztuki Station of Art. Gallery przy ul. Grzybowskiej 12/14 w Warszawie.

3. Skuteczne złożenie Zamówienia w Sklepie wymaga uprzedniego, dobrowolnego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

4. Administrator danych osobowych, za pośrednictwem strony www Sklepu oraz innych form komunikacji, przetwarza następujące dane osobowe Klienta:
imię i nazwisko; adres zamieszkania; adres dostawy;
adres poczty elektronicznej (adres e-mail);
numer telefonu.

5. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rejestracji w Sklepie, złożenia Zamówienia w Sklepie i realizacji Zamówienia.

6. Odbiorcą danych osobowych może być podmiot świadczący obsługę księgową, prawną, informatyczną oraz inne podmioty świadczące usługi na rzecz Sprzedawcy.

7. W celu realizacji Zamówienia Sklep może udostępniać zebrane od Klienta dane operatorom logistycznym. Wyłącznie za wyraźną, osobną zgodą Klienta dane osobowe mogą być przetwarzane w innych celach, w tym celach marketingowych. Zgoda ta może być cofnięta w każdym czasie.

8. Klient ma prawo wglądu w treść przekazanych przez siebie danych osobowych, a także ich modyfikacji (w tym sprostowania i uzupełnienia), żądania zaprzestania przetwarzania bądź trwałego ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W celu realizacji wymienionych wyżej uprawnień, Klient może skorzystać z formularza dostępnego po zalogowaniu do konta w Sklepie, przesłać wiadomość e-mail na adres: info@stationof.art lub listownie na adres: Station of Art. Gallery, ul. Grzybowska 12/14, Warszawa.

9. Klient ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku podejrzenia, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami.

§ 9 Postanowienia Końcowe

1. Zdjęcia i opisy Towarów oferowanych przez Sprzedawcę oraz inne materiały znajdujące się na stronie głównej i podstronach Sklepu stanowią własność intelektualną Sprzedawcy lub dysponentów praw autorskich do Towarów. Ich wykorzystywanie bez zgody Sprzedawcy lub dysponenta praw autorskich stanowi naruszenie praw autorskich.

2. Akceptując treść niniejszego Regulaminu Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku przekazania danych uwierzytelniających Klienta w Sklepie osobom trzecim, osoby te będą miały dostęp do jego konta w ramach tego sklepu oraz do danych osobowych Klienta i będą mogły za pomocą tego konta składać zamówienia.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie www.stationof.art zmienionego Regulaminu z tym zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych dotyczących Zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ze względów bezpieczeństwa dane Zamówienia są dostępne przez Internet wyłącznie dla Klientów, którzy założyli konto w Sklepie.

5. Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę Klienta na przedstawienie przez Sprzedawcę Klientowi informacji, o których mowa w art. 12 ustawy o prawach konsumenta w formie elektronicznej, bez wydania papierowej wersji Regulaminu.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.06.2021 roku.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny oraz przepisy innych aktów prawnych wymienionych w treści niniejszego Regulaminu. 

Translate »
Nazwa użytkownika lub adres e-mail *
Hasło *
SoA symbol small transparent

Zapisz się na nasz newsletter

Bądź na bieżąco z naszymi promocjami i nowościami