Dodaj dzieło

Instrukcja

Poniżej znajdziecie Państwo formularz ulatwiajacy zgłoszenie prac do naszej galerii. Proces jest krótki i maksymalnie uproszczony. Po wypełnieniu wszystkich pól oraz przesłaniu zdjęć prac w przeciągu 2 tygodni otrzymacie Państwo informacje o przebiegu akceptacji oraz dalesze instrukcje. Zachęcamy do podsyłania swoich prac.

Formularz zgłoszeniowy

  Dane osobowe

  Dane dzieła

  Załączniki

  Szanowni Państwo,

  W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej: „RODO”, uprzejmie informujemy, że nasza Spółka EURO Sp. z o.o. prowadząca Galerię Sztuki Station of Art. Gallery (dalej: Galeria), przetwarza Państwa dane osobowe w celu świadczenia usług na Państwa rzecz, a także ze względu na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego tj. w celu realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym archiwizacji, przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości (art.6 ust.1 lit.c RODO), oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Galerii polegającego na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku ze świadczonymi usługami, oraz dochodzeniu roszczeń z tym związanych (art.6 ust.1 lit.f RODO).

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji usług świadczonych przez Galerię. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest koniecznym warunkiem do realizacji oferowanych przez Galerię usług.

  Państwa dane osobowe będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo będą niezbędne do realizowania celów lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

  Administratorem Państwa danych osobowych jest EURO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Jezierskiego 7 lok. 23, 00-457 Warszawa, NIP: 522 236 96 07; REGON: 013028600, tel. 518 268 947; e-mail: info@stationof.art, prowadząca Galerię Sztuki Station of Art. Gallery przy ul. Grzybowskiej 12/14 w Warszawie.

  Odbiorcą Państwa danych osobowych może być podmiot świadczący obsługę księgową, prawną, informatyczną oraz inne podmioty świadczące usługi na rzecz w/w Spółki oraz jej kontrahenci. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.

  Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku podejrzenia, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami.